Privacy statement

Datum laatste wijziging: 30 april 2024 

Uw privacy is belangrijk voor ons. 

Dit beleid, samen met onze algemene voorwaarden, vormt de basis waarop alle persoonsgegevens die we van jou verzamelen of die je ons verstrekt, door ons worden verwerkt.  

De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar informatie die herleidbaar is naar jou als persoon (bijvoorbeeld: naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet, als de steeds veranderende aard van de technologie, ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen.  

Dit beleid is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens voor doeleinden als marketing, werving, onderhouden van klantrelaties en het afhandelen van nota’s.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 algemeen

Je kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die je verstrekt wanneer je je registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met één van onze medewerkers, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer je een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die je verstrekt, kan je naam, adres, e-mailadres, functie en telefoonnummer bevatten, die nodig zijn om ons in staat te stellen jou onze diensten te verstrekken en/of je een antwoord te bieden. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor geen ander doel dan in dit privacy statement wordt beschreven. Wij zullen je persoonsgegevens nooit verkopen. 

In een aantal gevallen verstrekken wij je gegevens aan derde partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met derde partijen om je optimaal van dienst te zijn. Deze partijen mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante diensten. Ze kunnen je gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante diensten. 

1.2 gebruik van het IP-adres

We kunnen je IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die jouw computer identificeert op een netwerk of internet. 

1.3 social media

We registreren de chatgesprekken van onze social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en delen of verkopen deze nooit aan derden. Wij delen ook geen persoonsgegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen. 

2. Delen van jouw informatie

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer je onze website en/ of diensten gebruikt: 

  • andere entiteiten die deel uitmaken van Identify BV; 
  • andere derden, echter alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking. 

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder zijn wij wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties als naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechterlijke uitspraak. 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in het werk om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databases te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databases te beschermen. 

Onze servers en onze databases worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaarden. 

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. 

Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

4. Jouw rechten: toegang en correcties

Zodra we je schriftelijke verzoek hebben ontvangen, zullen we je identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we je persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij je een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over je bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. 

Je aanvraag wordt binnen 30 dagen behandeld. 

Als je een overzicht van je persoonsgegevens wenst te verkrijgen of je gegevens wilt corrigeren, óf je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je je zorgen maakt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je een e-mail sturen naar privacy@Identify.nl of schrijf naar “Identify inzake Privacy”, Steenweg 17b, 4181 AJ Waardenburg.

5. Jouw rechten: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

Je kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over je gegevens. Je kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over jou hebben opgeslagen te blokkeren, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kun je de toestemming die je ons eventueel hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: privacy@Identify.nl of schrijf naar “Identify inzake Privacy”, Steenweg 17b, 4181 AJ Waardenburg”. 

Je aanvraag wordt binnen 30 dagen behandeld. 

We zullen jouw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. 

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Waar wij je persoonlijke gegevens opslaan

We slaan je persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. 

7. Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Wij bewaren persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de dienst, waarna deze persoonsgegevens worden vernietigd. Persoonsgegevens van prospects of kandidaten worden vier (4) weken na sluiting van de offertetermijn of het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd. Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder financiële gegevens, worden conform de fiscale termijn van zeven (7) jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit je onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. 

9. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden je graag op de hoogte van onze nieuwe producten, diensten en initiatieven. Als je geen klant van ons bent sturen we je geen nieuwsbrieven of informatie, tenzij je hebt gevraagd om deze te ontvangen. In het geval dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen zullen we eerst moeten bevestigen dat je de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief op je e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om je de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Wanneer je klant van ons bent zullen wij je op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en diensten/producten en je een eenvoudige manier bieden om je af te melden voor onze nieuwsbrief als je dat wilt. 

Als je op enig moment uit onze direct marketing lijst wilt worden verwijderd en je geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kun je dit vragen door op ons een e-mail te sturen op info@identify.nl met het bovenstaande verzoek. Zodra deze e-mail is ontvangen, zullen we je onmiddellijk uit onze direct marketing database verwijderen. 

Wij maken je erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om je voor deze e-mails af te melden. 

10. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Identify BV kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: 

//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Waardenburg, 30 april 2024