Energietransitie: wat is dat eigenlijk?

Klimaatverandering heeft wereldwijd grote impact. We zien steeds vaker sterke natuurverschijnselen die leiden tot bijvoorbeeld droogte of wateroverlast. Deze klimaatverandering kan (deels) worden toegeschreven aan ons energiegebruik en de opwekking daarvan. Met het klimaatakkoord van 2015 wordt ingezet op een massale verandering van ons energiesysteem. Dit wordt ook wel de energietransitie genoemd. Het doel van het klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Het doel van de energietransitie is om deze klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen. De overstap op duurzame (hernieuwbare) energie beperkt de uitstoot van CO2 en is daarmee één van de kerndoelen van de energietransitie.

De energietransitie komt in een stroomversnelling

De energietransitie van fossiele, eindige bronnen naar duurzame bronnen is al een aantal jaren gaande en is onomkeerbaar. Dit komt tot uitdrukking in een steeds groter aandeel van hernieuwbare, duurzame, energie. Het aandeel elektrisch aangedreven voertuigen neemt toe, zonnepanelen worden in grote aantallen in gebruik genomen door zowel bedrijven als particulieren. Ook windenergie en warmtepompen nemen een steeds groter deel van de energieproductie voor hun rekening. Naast beweegredenen als milieu en toenemende schaarste van fossiele brandstoffen zijn recente geopolitieke ontwikkelingen een bijkomende reden om de energietransitie niet alleen door te zetten maar bovendien te versnellen.

IT speelt een centrale rol in de energietransitie

Dit anders omgaan met energie gaat onze samenleving en economie totaal veranderen. IT is op zichzelf niet de oplossing in de energietransitie, maar als het op de juiste manier gebruikt wordt wel een deel van de oplossing. Digitalisering, Flexibiliteit en Integratie creëren een versterkend effect op reeds gestarte energietransitie initiatieven. Denk aan de toepassing van IT om samenwerken op afstand mogelijk te maken en verkeersstromen te optimaliseren, toepassing van IT in de bouw om energiezuinigere of, beter nog, energieproducerende gebouwen te realiseren. De inzet van IT om energie daar te krijgen waar het nodig is (allocatieprocessen) en minder te verspillen. Het toepassen van variabele prijzen om de energieconsumptie te kunnen beïnvloeden.

Kortom: De ambities en doelen van de energietransitie zijn onlosmakelijk verbonden met de digitalisering van onze maatschappij. Door de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering te verbinden met de behoefte die er is vanuit de energietransitie, kunnen we in staat zijn om de ambities en doelen te verwezenlijken. Dit wordt ook wel aangeduid als de 4e Industriële Revolutie. Deze vierde industriële revolutie wordt ook wel gezien als een combinatie van revoluties met het verschil dat deze zich door digitalisering op veel fronten sneller, ingrijpender en fundamenteler voltrekt dan alle revoluties hiervoor.

Wat is de IT-behoefte in de energietransitie?

Digitalisering kan dus een versterkende bijdrage leveren in de energietransitie. IT voorziet daarbij in een drietal behoeften: samenwerking, meetbaarheid en flexibiliteit.

Er is behoefte aan samenwerking: De doelen en ambities van de energietransitie overstijgen de ‘eigen’ organisatie. Vergaande samenwerking is nodig om de doelen te bereiken. Denk aan samenwerking tussen energieproducenten, netwerkbeheerders, afnemers, overheid, burger, etc. Digitalisering biedt oplossingen om samenwerking te bevorderen, zoals digitale platformen, protocollen en standaardisatie om informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Er is behoefte aan meetbaarheid: Veel bedrijven zitten boven op een schat aan data die beter gebruikt kan worden. Data is noodzakelijk om innovaties en initiatieven te kunnen meten en bij te sturen. Data geeft inzicht in opwekking, transport, gebruik en mogelijke besparing van energie.

Er is behoefte aan flexibiliteit, proberen en leren: We moeten af van gebaande paden en meer out-of-the-box denken. We moeten proberen en hiervan leren. We moeten flexibel zijn, snel kunnen schakelen om ons aan te passen aan veranderde omstandigheden.

Wat kan Identify hierin betekenen?

Identify ziet de noodzaak van de versnelling van de energietransitie en Identify ziet dat met inzet van IT deze versnelling kan worden bereikt. De diensten die Identify aanbiedt zijn gericht om de energietransitie te faciliteren door bedrijven en overheden te ondersteunen bij de verandering die ze door (gaan) maken.

De behoefte aan samenwerking tussen organisaties faciliteren wij als Identify door onze product- en procesoptimalisatiediensten. Wij helpen daarmee organisaties om over de grenzen van de eigen organisatie heen de samenwerking tussen mens, proces en IT te verbeteren en daarmee de gezamenlijke doelen te verwezenlijken.

De behoefte aan meetbaarheid faciliteren we door onze inzet van test- en data-analyse diensten: met testen simuleren we situaties waardoor de effecten van innovaties en initiatieven zichtbaar worden en met data-analyse geven we structuur aan en inzicht in de data die wordt verzameld met deze innovaties en initiatieven zodat bijsturing mogelijk wordt.

De behoefte aan flexibiliteit, proberen en leren faciliteren we door onze agile en business-analyse diensten: Vanuit business analyse vertalen we innovatieve ideeën naar digitale oplossingen en vanuit onze agile diensten helpen we bij de adoptie van een flexibele, wendbare mindset.

We Identify your potential for your success. Let’s Identify!